Wat is Christelijke meditatie?

Wat is Christelijke meditatie?

Een methode uit de Christelijke traditie

Deze website gaat over Christelijke Meditatie, een vorm van meditatie die is herontdekt en verder vormgegeven door de benedictijn John Main (1926-1982). Dat wil niet zeggen dat wat hieronder staat over het Christelijke karakter van mediteren alleen van toepassing is op deze vorm van meditatie. Er zijn vele manieren om ‘Christelijk’ te mediteren. Eén van die vormen is de meditatie volgens de Ignatiaanse methode die hierin kan bestaan dat na het lezen van een tekst uit het evangelie wordt nagedacht over de betekenis ervan voor je leven. Een andere vorm is het rozenkrans gebed. Er zijn ook Christenen die Zen-meditatie beoefenen. Kun je eigenlijk wel spreken over Christelijke meditatie? Het antwoord daarop is genuanceerd.

Een universele methode

Meditatie als methode om tot verstilling te komen, op zichzelf is niet direct Christelijk, Joods, Islamitisch, Hindoeïstisch, Boeddhistisch, enzovoort. Hun methodes hebben veel gemeenschappelijke kenmerken.. Verder valt op dat meditatie ‘in’ is. Er wordt veel over geschreven en er is een bonte verzameling van groepen die mediteren. Er zijn ziekenhuizen die experimenteren met meditatie voor patiënten. Sommige vakbonden zouden zelfs overwegen om de mogelijkheid tot meditatie op te nemen in secundaire arbeidsvoorwaarden. Meditatie is dan ook een middel tegen stress en onrust. Fysieke pijn blijkt door meditatie te kunnen verminderen en vage gevoelens zoals die van eenzaamheid en onveiligheid verdwijnen bij het regelmatig mediteren.

Leven in al zijn volheid

Maar is daarmee alles gezegd over de zin van meditatie? Zeker niet. De genoemde effecten op het lichaam en de geest zijn belangrijk. Vanuit een Christelijk perspectief is het veel belangrijker onze hele persoon fundamenteel verandert doordat we gedachten, beelden, gevoelens achter ons laten. Je leeft dan niet langer oppervlakkig, je laat je kleine, op zichzelf gerichte ‘ikje’ achter en komt in aanraking met je op ieder moment door God geschapen, ‘ware zelf’. Dit mooiere, ruimere ‘zelf’ is dus constant in aanraking met de Eeuwige, de Uiterste Werkelijkheid, de Grond van je zijn, in contact met degene die zichzelf in het brandende braambos aan Mozes noemde “Ik ben er”, “Ik zal er zijn” in de betekenis van: je kunt op mij rekenen.

Groeien in eenheid met Christus’ Geest in het voetspoor van de Christelijke mystici

Maar wat maakt meditatie nu Christelijk? Het antwoord is dat de realiteit van de levende Christus het mediteren Christelijk maakt, een realiteit die het centrum vormt van het Christelijk geloof. Het groeien in eenheid met God wordt in het Christelijk geloof nauw verbonden met het groeien in het besef van onze mysterievolle eenheid met Jezus Christus. Hij is immers, in zijn verheerlijkte staat, de staat die hij na zijn opstanding binnen ging, één met de Schepper, de Bron van alle leven, de Vader.

Zijn diepe, totale eenheid, zo geloven Christenen, is nieuw in de geschiedenis van de mensheid. In het evangelie van Johannes vind je een op dit besef aansluitende tekst waar Christus het heeft over het leven ‘in al zijn volheid’ (Johannes 10, 10). En door één te worden met Christus, met Zijn Geest, kunnen ook wij delen in deze revolutionaire eenheid met de Vader.

Je vindt het vertrouwen op de mogelijkheid toe te groeien naar deze eenheid heel duidelijk in de teksten van veel grote mystici en spirituele auteurs: Augustinus, Pseudo-Dyonisius de Areopagiet, Richard van St. Victor, Meister Eckhart, de anonieme auteur van de Wolk van niet-weten, Julian van Norwich, Johannes van het Kruis, Thomas Merton, Abhishiktananda, Bede Griffiths, Simone Weil, Dag Hammerskjold en vele anderen.