Waarom mediteren?

Waarom zou je mediteren?

In de loop van de tijd diepere effecten

Het ligt voor de hand dat je jezelf afvraagt waarom je zou gaan mediteren en wat voor effect het heeft. Waarom immers mediteren als er niet dat nuttige effect is.Nagenoeg iedereen die korte of lange tijd mediteert zal die vraag beantwoorden met: ‘gewoon eraan beginnen’. Zij zullen verwijzen naar de door hen ervaren zin van het mediteren. Het nauwkeurig onder woorden brengen is overigens niet altijd eenvoudig. Voor zover men het wel kan verwoorden zal het zeker zo zijn dat zij die nog maar korte tijd mediteren andere dingen zullen noemen dan degenen die het langere tijd doen. Bij degenen die nog niet lang mediteren zal het accent meer liggen op de rust die het heeft gebracht. Bij langer mediterenden zal het wellicht meer gaan om de verdieping van hun leven door het mediteren en de ervaren eenwording met God. Het lijkt goed om voor het antwoord op de vraag naar het waarom van het mediteren te rade te gaan bij John Main, de grondlegger van de meditatie vanuit de Christelijke traditie, en bij Laurence Freeman die het werk van John Main heeft voortgezet.

Meer dan in vrede met jezelf zijn

John Main schrijft in zijn boekje ‘Van Woord naar Stilte’ op pag. 20: ‘Meditatie is het zeer eenvoudige proces dat ons voorbereidt om in de eerste plaats in vrede te zijn met onszelf, zodat wij in staat zijn de goddelijke vrede in ons naar waarde te schatten.’ We moeten overigens niet blijven staan bij die rust die het kan brengen. John Main is daar duidelijk over als hij schrijft: ‘Talloze mensen voelen zich aangetrokken tot meditatie omdat zij er een middel in zien dat ontspanning en innerlijke rust kan brengen in het drukke moderne leven. Op zichzelf is dat niet verkeerd, maar een dergelijke visie is wel zeer beperkt. Immers, naarmate we meer ontspannen raken en langer mediteren, komen we steeds dieper tot het besef dat de bron van deze nieuw verworven rust in ons dagelijks leven juist Gods leven in ons is.’ Met weer andere woorden schrijft hij op pag 22: ‘De allerbelangrijkste doelstelling van de christelijke meditatie is om Gods geheimenisvolle en stille aanwezigheid in ons toe te laten’.

Oude nieuwe wegen

John Main was van mening dat vernieuwing met name van het gebedsleven van Christenen nodig is wil het Christelijk geloof in de moderne tijd standhouden. Hij beweerde niet dat de mantra de enige weg was. Wel wist hij uit eigen ervaring dat het een weg is die ‘het ons mogelijk maakt om volledig bewust te worden van de Geest die Jezus in ons hart gezonden heeft’ (Van Woord naar Stilte, inleiding).

De weg naar het ultieme weten dat Gods geest in je woont

Ook schrijft hij: ‘De moderne mens is in een staat van diepe verwarring doordat de complexiteit en de versplintering van zijn leven zijn persoonlijkheid lijken te vernietigen’ (Van Woord naar stilte, p. 116). Met die versplintering doelt hij op een te rigide opsplitsing van ons leven in bijvoorbeeld school, werk, gezin, amusement en kerk waardoor we het gevoel van heelheid hebben verloren. Meditatie brengt ons terug naar die door ons gezochte heelheid. John Main zegt het aldus: ‘Onze taak bij de meditatie bestaat erin dat we onze eenheid opnieuw herstellen en onze gespreide vermogens weer in hun juiste harmonieuze positie brengen, afgestemd op het centrum van ons leven.’ Hij haalt Paulus aan die aan de Korinthiërs (1 Kor 6, 13) schrijft: ‘Je weet het, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest die in je woont, die je van God hebt ontvangen’. Meditatie is volgens John Main dus de weg naar dit weten.

Veranderingen in je gedrag

Laurence Freeman schrijft in zijn boekje ‘De Vreugde van het Mediteren’ op pag 70, dat er vaak of meestal niets gebeurt tijdens de meditatie. Er zijn geen verruimde bewustzijnstoestanden of buitengewone ervaringen. Daarom mediteer je niet. Er zijn wel veranderingen in je levenssfeer. Laurence Freeman verwoordt het aldus: ‘Zij (de mensen met wie je samen leeft) zien dat je veranderd bent. De beste omschrijving van deze verandering ligt in wat Paulus noemt ‘de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’. Dit is de Geest van Jezus die je in zijn handelen ziet.’

Wil je meer lezen? Bestel in onze winkel de genoemde titels van Main en Freeman.